Username Full Name
Team 1 ( fighting )
xmut_1912409105 Zhiwei Ding
xmut_1912409108 Xuxin Fu
xmut_1912409113 Jin Huang
xmut_1912409116 Zengren Jian
Team 2 ( Arduino YYDS )
xmut_1912409101 Kai Cai
xmut_1912409102 Sirui Chen
xmut_1912409103 Xinhua Chen
xmut_1912409115 Zexu Huang
Team 3 ( underdog )
xmut_1912409207 Zirui Hao
xmut_1912409229 Honghao Rao
xmut_1912409232 Wenbo Sun
xmut_1912409234 Zhiyu Xia
Team 4 ( PRINCESSES )
xmut_1912409214 Aitong Li
xmut_1912409219 Keyan Lin
xmut_1912409226 Yuze Nan
xmut_1912409241 Zixin Zhang
Team 5 ( KNIGHT )
xmut_1912409119 Jie Li
xmut_1912409206 Yuanying Feng
xmut_1912409217 Zhanghao Liang
xmut_1912409222 Huaiyu Liu
Team 6
xmut_1912409106 Honghui Du
xmut_1912409109 Xiangyan Gu
xmut_1912409134 Yixin Xu
Team 7 ( Apo C-ll )
xmut_1912409203 Yuancheng Chen
xmut_1912409216 Mingyu Liang
xmut_1912409218 Hu Lin
xmut_1912409242 Chenyi Zhou
Team 8
xmut_1912409230 Mengxin Song
xmut_1912409233 Ziqi Wang
xmut_1912409235 Zhengyang Xiao
xmut_1912409244 Gexuan Zou
Team 9
xmut_1912409237 Ziqi Xu
xmut_1912409239 Yuqi Zhang
xmut_1912409240 Zhuoer Zhang
xmut_1912409243 Ruochun Zhou
Team 10 ( Defeat MCU )
xmut_1912409112 Jingwei Hu
xmut_1912409123 Runyao Lin
xmut_1912409124 Jingyi Liu
xmut_1912409126 Ziyi Nong
Team 11 ( Flush )
xmut_1912409107 Shuhang Feng
xmut_1912409111 Chenlin Hu
xmut_1912409139 Yao Zhang
Team 12 ( 3 )
xmut_1912409140 Y ixin Zh ang
xmut_1912409141 Chenxin Zhou
xmut_1912409202 Xinyu Chen
xmut_1912409205 Yun Chen
Team 13 ( 18x )
xmut_1912409122 Jian Li
xmut_1912409138 Songyi Zhang
xmut_1912409142 Chongsheng Zhou
xmut_1912409144 Shaolong Zhu
Team 14 ( DoubleWW )
xmut_1912409129 Qi Wang
xmut_1912409131 Zhimo Wang
Team 15 ( MorningTeam )
xmut_1912409121 Zhilin Li
xmut_1912409130 Yongqi Wang
xmut_1912409133 Zhenyu Xie
xmut_1912409136 Jianglai Yin
Team 16 ( GUARD )
xmut_1912409221 Changzhi Liu
xmut_1912409223 Peifeng Liu
xmut_1912409224 Yanxin Liu
Team 17 ( LaoJunB )
xmut_1912409211 Kailin Lan
xmut_1912409213 Xieji Li
xmut_1912409225 Shaolei Long
xmut_1912409228 Jiajun Qi
Team 18 ( yyds )
xmut_1912409125 Luyu Liu
xmut_1912409127 Shihang Song
xmut_1912409128 Zaiyang Tao
Team 19 ( CHCX )
xmut_1912409204 Yuanyang Chen
xmut_1912409209 Jiajie Hong
xmut_1912409210 Zhe Jiang
xmut_1912409236 Xinze Xu
Team 20 ( day day up )
xmut_2012409242 Bokun Xu
xmut_2012409245 Chuan Zhang
xmut_2012409246 Haolong Zhang
xmut_2012409249 Bolin Zhao
Team 21 ( 1 )
xmut_2012409216 Yuxiang Jin
xmut_2012409218 Hongyu Lai
xmut_2012409247 Wenxuan Zhang
xmut_2012409251 Xuanjie Zhou
Team 22 ( Lakers )
xmut_2012409202 Zimo Chen
xmut_2012409203 Songbin Dai
xmut_2012409206 Haiqi Gao
xmut_2012409207 Yifan Gui
Team 23 ( LOL )
xmut_2012409201 Jialong Chen
xmut_2012409205 Shijie Feng
xmut_2012409210 Fan He
xmut_2012409214 Zhitong Jiang
Team 24 ( Bug )
xmut_2012409204 Jiayan Fei
xmut_2012409209 Qiuchen Guo
xmut_2012409213 Beiwen Jiang
xmut_2012409222 Bingquan Liu
Team 25 ( Sirius )
xmut_2012409232 Muchen Sun
xmut_2012409234 Dihao Tan
xmut_2012409236 Qingfeng Tu
xmut_2012409240 Rongyi Wu
Team 26 ( Android )
xmut_2012409219 Longxuan Liang
xmut_2012409220 Jiliang Lin
xmut_2012409224 Lei Liu
xmut_2012409229 Jiaxin Qu
Team 27 ( 4ever )
xmut_2012409225 Yuhao Liu
xmut_2012409231 Lisheng Sun
xmut_2012409235 Junjie Tian
Team 28 ( easy )
xmut_2012409208 Junfeng Guo
xmut_2012409211 Siqi Huang
xmut_2012409212 Yanlong Jia
xmut_2012409215 Niantao Jiang
Team 29 ( 2222 )
xmut_2012409223 Jianing Liu
xmut_2012409226 Yumei Luo
xmut_2012409233 Xinru Sun
xmut_2012409238 Yunqi Wang
Team 30 ( talents )
xmut_2012409227 Kai Miao
xmut_2012409237 Shiyu Wang
xmut_2012409239 Jiajing Wu
xmut_2012409230 Sicheng Qu
Team 31 ( 5814 )
xmut_2012409101 Hanmin Cai
xmut_2012409103 Jiajun Chen
xmut_2012409104 Luocong Chen
xmut_2012409105 Yujie Chen
Team 32 ( HUAWEI )
xmut_2012409127 Hongbo Lv
xmut_2012409131 Zijian Qiu
xmut_2012409133 Aowen Tan
xmut_2012409136 Chenxin Wang
Team 33 ( WARRIORS )
xmut_2012409106 Qihang Du
xmut_2012409108 Jiacheng Guo
xmut_2012409110 Yian Hu
xmut_2012409123 Yidong Liu
Team 34 ( yyds )
xmut_2012409102 Bojia Chen
xmut_2012409114 Ge Li
xmut_2012409144 mingyao Xiao
xmut_2012409147 Mingwen Yao
Team 35 ( Jia Xin Tang )
xmut_2012409140 Beijun Weng
xmut_2012409141 Chuanxin Wu
xmut_2012409143 Jian Xi
xmut_2012409151 Shucheng Zheng
Team 36 ( FANTASTIC )
xmut_2012409124 Ying Liu
xmut_2012409126 Jiangnan Lu
xmut_2012409130 Xinhui Peng
xmut_2012409137 Xue Wang
Team 37 ( feifei GO )
xmut_2012409134 Lifu Tan
xmut_2012409139 Haoran Wei
xmut_2012409149 Yining Zhang
xmut_2012409150 Qiang Zhao
Team 38 ( Michael no jackson )
xmut_2012409117 Yuanzhi Li
xmut_2012409135 Feifan Wang
xmut_2012409145 Yufan Xiao
xmut_2012409146 Jiayi Yang
Team 39 ( Togaytherâ Georgian )
xmut_2012409107 Chaoli Fu
xmut_2012409109 Yu Han
xmut_2012409112 Jia Lei
xmut_2012409122 Jiapeng Liu
Team 40 ( RedLight )
xmut_2012409111 Peijun Jiang
xmut_2012409113 Dehao Li
xmut_2012409121 Zhifeng Lin
xmut_2012409125 Yongfang Long
Team 41 ( Limelight )
xmut_2012409115 Peihui Li
xmut_2012409116 Xiang Li
xmut_2012409118 Ruwang Lin
xmut_2012409120 Zhenrong Lin
Team 42 ( HelloWorld )
xmut_2012409129 Hongyu Ma
xmut_2012409138 Zhengyang Wang
xmut_2012409148 Mo Yu